Monday, September 19, 2005

Birthday wishes

Happy Birthday to You,
Happy Birthday to You,
Happy Birthday Dear Poohtie,
Happy Birthday to You!

No comments: